Top

Nós de poda e tala

Estes nós empréganse para atar as pólas e trozas que se talan e apealas de forma controlada.Pódense empregar sós ou combinando uns cos outros, sendo os máis usados o as de guía corredizo, o ballestrinque e o leñador.

As de guía corredizo-running bowline

As de guía dobre

Ballestrinque -clove hitch endline

Ballestrinque- clove hitch midline

Cabeza de laberca ou alondra-larks head-cow hitch

Leñador ou volta de braza -timber hitch

Nó de aferrar + as de guía corredizo-half hitch+running bowline.

Nó de aferrar +Leñador ou volta de braza-Half hitch + timber hitch

Nó sinxelo + ballestrinque – overhand knot+clove hitch

Nó sinxelo + leñador ou volta de braza – overhand knot+timber hitch

 

 

 

 

 

 

 

 

.